Вплив олігопептидів – гомологів фрагмента АКТГ15–18 на прооксидантно-антиоксидантний баланс у печінці щурів на моделі гострої гіпотермії
pdf

Ключові слова

олігопептиди, холодова травма, антиоксиданти

Анотація

Ураження організму низькими температурами є актуальною проблемою медицини. Лікарські препарати для підвищення резистентності організму до впливу гіпотермії впливають на обмежену кількість ланок патогенезу холодової травми. З урахуванням складності патогенезу гіпотермічних
уражень закономірний інтерес являють нейропептиди, здатні виявляти поліфункціональність.
Мета дослідження – з’ясувати вплив олігопептидів – гомологів фрагмента АКТГ15–18 на перебіг процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці щурів на моделі гострої холодової травми.
Прооксидантно-антиоксидантний баланс досліджували на моделі гострої холодової травми (експозиція тварин 2 год за –18 °С). Олігопептиди та препарат порівняння семакс вводили інтраназально в дозі 20 мкг/кг. Для оцінки впливу досліджуваних речовин на перебіг процесів пероксидного
окиснення ліпідів у печінці щурів визначали вміст ТБК-активних продуктів, відновленого глутатіону, активність каталази та супероксиддисмутази.
Досліджувані пептиди статистично значуще перешкоджали розвитку гіпотермії. Холодова травма спричинила порушення прооксидантно-антиоксидантного балансу в печінці щурів. Цей стан характеризувався підвищенням рівня ТБК-активних продуктів у тварин групи контрольної патології в 2,8 разу проти показника інтактних щурів, зниженням рівня відновленого глутатіону в 1,4 разу, зменшенням активності каталази на 13 % і підвищенням активності супероксиддисмутази на 19 %. Олігопептиди та препарат порівняння знижували рівень ТБК-активних продуктів у 1,5 разу (пептид КК-1) і в 2,0 разу (пептид КК-5 і семакс). За нормалізацією вмісту відновленого глутатіону досліджувані пептиди КК-1 і КК-5 перевершували референс-препарат, оскільки вірогідно підвищували цей показник у 1,2 і 1,3 разу відповідно. Під впливом обох пептидів активність каталази підвищилась на 15 % проти показника контрольної патології. Активність супероксиддисмутази не мала значних змін під впливом як пептидів КК-1 і КК-5, так і семаксу.
Таким чином, встановлено, що на моделі гострої холодової травми олігопептиди – гомологи фрагмента АКТГ15–18 виявили фригопротекторні й антиоксидантні властивості, запобігаючи розвитку гіпотермії та нормалізуючи прооксидантно-антиоксидантний статус у печінці щурів. 

https://doi.org/10.33250/15.04.249
pdf