Експериментальне дослідження фармакологічної активності нових інгібіторів JNK

А. Л. Загайко, Т. О. Брюханова, Ю. І. Кочубей, М. А. Мусмарі, С. М. Коваленко

JNK або c-JunN-термінальні кінази – це група серин-треонінових, стрес-активованих протеїнкіназ, що беруть участь у процесах апоптозу, диференціюванні клітин та регуляції окисного метаболізму, що відіграє важливу роль у патогенезі низки патологічних станів та розвитку ряду захворювань. Активація JNK безпосередньо супроводжує розвиток інсулінорезистентності (ІР), цукрового діабету 2 типу, метаболічного синдрому, атеросклерозу та серцево-судинних захворювань. Основний механізм розвитку ІР на клітинному рівні – порушення в системі інсулінової сигналізації на рівні білка IRS (іnsulin receptor substrate). Тому застосування інгібіторів JNK, що фосфорилюють IRS, може бути одним із найефективніших методів корекції цього стану. У попередніх дослідженнях in vitro показано наявність JNK-інгібуючої активності в нових похідних хіназолінів.

Мета дослідження – вивчення фармакологічної активності нових похідних хіназолінів за експериментальної інсулінорезистентності у щурів.

Інсулінорезистентність моделювали утриманням щурів на збагаченій фруктозою дієті. Вивчали вплив досліджуваних похідних хіназоліну на вміст глюкози, імунореактивного інсуліну, показники ліпідного обміну в сироватці крові тварин та на маркери антиоксидантно-прооксидантного статусу в гомогенаті печінки.

У тварин, яких утримували на високофруктозній дієті, спостерігали значне підвищення рівня глюкози та імунореактивного інсуліну в сироватці крові, збільшення вмісту тріацилгліцеролів та вільних жирних кислот. Введення досліджуваних речовин призводило до нормалізації вищезазначених показників, серед яких найбільшу ефективність виявила сполука під номером «006». Вивчені речовини не виявили значущого впливу на антиоксидантну систему, що пояснюється їх передбачуваним механізмом дії – інгібуванням JNK.

Оскільки дані сполуки не чинили впливу на досліджувані показники в інтактних тварин, а виявляли свою дію тільки за умов активації JNK, їх можна розглядати як перспективні коректори патологічних станів, до патогенезу яких залучені сигнальні механізми JNK.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer