Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

 1. У журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія»/ «Pharmacology and drug toxicology») публікуються оглядові та оригінальні наукові статті, що стосуються:
 • досліджень фармако- та токсикодинаміки лікарських засобів;
 • пошуку та розробки нових потенційних лікарських засобів, вивчення механізмів
  їхньої дії, фармакологічних та токсичних властивостей;
 • пошуку нових шляхів фармакологічної корекції патологічних станів, експериментального
  обгрунтування схем та методів фармакотерапії поширених захворювань;
 • взаємодії між ліками;
 • побічних ефектів при застосуванні ліків;
 • питань фармацевтики, фармацевтичного ринку, фармакоекономіки.

Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія» включено до переліку журналів,
публікації в яких зараховуються при захисті дисертацій у галузі медичних,
біологічних та фармацевтичних наук.

 1. Не приймаються до розгляду матеріали, що стосуються діагностики захворювань та немедикаментозних методів лікування.
 1. Журнал публікує наступні типи статей:
 • оригінальні наукові статті за результатами проведених досліджень;
 • короткі інформаційні повідомлення;
 • проблемні та оглядові статті.
 1. Мова статей: українська або англійська.
 1. Основні вимоги до оригінальних статей:
 • новизна та обгрунтованість фактичного матеріалу;
 • оформлення рукопису відповідно до вимог журналу.
 1. Дотримання принципів біоетики:
 • дослідження, яким присвячено статтю, мають бути проведені відповідно до Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціаціації (Хельсинська декларація) щодо досліджень, до яких долучають людей, або відповідно до Директиви Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах. Це має бути зазначено у відповідному розділі статті (Матеріали та методи).
 1. Текст оригінальної статті має бути побудований за наступною схемою:
 • індекс УДК у верхньому лівому куті листа (відповідно до всіх ключових слів);
 • прізвища та ініціали автора/ів (по центру). Назва організації, де працює автор, із зазначенням міста. Якщо авторів декілька, і вони працюють у різних установах, необхідно арабськими цифрами зробити цифровий надрядковий знак, що відповідає установі, де працює кожний з авторів. Назва установи, з відповідним цифровим позначенням, має бути вказана в нижньому колонтитулі;
 • назва статті – великими жирними літерами (по центру). Назва статті має бути лаконічною та інформативною, подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;
 • ключові слова (до 10 слів);
 • Вступна частина:
  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз досліджень, які присвячені розв’язанню даної проблеми й на які спирається автор;
  • виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей (мети) роботи (постановка завдання);
 • Матеріали та методи:
  • наводяться описи методів, реактивів та умов проведення дослідів. Обов’язково наводяться вид та кількість тварин, а також використані в дослідах методи зне-болення та евтаназії, твердження щодо схвалення досліджень комісією з біоетики в разі проведення досліджень із залученням людини або тварин. Обов’язково мають бути зазначені методи статистичної обробки результатів та програма, за допомогою якої було зроблено статистичний аналіз;
 • Результати та їх обговорення:
  • виклад основного матеріалу дослідження з аналізом отриманих наукових результатів;
 • Висновки:
  • висновки даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямі;
 • Список літературних посилань:
  • подається на окремих аркушах та включає всі роботи, що згадуються в тексті, у порядку їхнього цитування на мові оригіналу (приклади оформлення літературних посилань наведено далі). Список літературних посилань до статті складається в послідовній нумерації та має містити джерела за останні п’ять років. При посиланні на журнальні статті наводять прізвище та ініціали авто-рів, назву роботи, назву журналу, рік, том, номер, сторінки;
  • при посиланні на монографії – місто, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо у джерела більше 4 авторів, вказують 3 перших і далі «та ін.». Посилання на неопубліковані роботи не допускається. Посилання на бібліографічні джерела в тексті статті наводять у квадратних дужках;
 • Реферат (резюме):
  • реферат (резюме) статті українською та англійською мовами з назвою роботи, прізвищем та ініціалами автора/-ів, тексту, у якому має бути відображено мету, методи (тільки називаються) та результати дослідження (стисло), а також основні висновки та рекомендації. Зазначені розділи необхiдно відокремити абзацами. Завершується реферат ключовими словами відповідною мовою. Реферат та ключові слова обов’язково подаються українською та англійською мовами та мають бути ідентичними. Рекомендований середній об’єм тексту реферату – не менше 300 слів.

  При написанні реферату англійською мовою доцільно користуватися послугами кваліфікованих перекладачів з подальшим науковим редагуванням тексту автором/-ами.

  Англомовним авторам достатньо надати резюме англійською мовою. Переклад на українську мову здійснюватиметься редакцією.

 1. Стаття має бути підписаною авторами та супроводжуватись:
 • листом від організації, де виконано цю роботу;
 • експертним висновком про можливість публікації (тільки для вітчизняних авторів);
 • відомостями про авторів із зазначенням контактної особи, наукового ступеня, звання, місця роботи, контактного телефону, поштової та електронної адреси.
 1. Матеріали статті мають бути викладені українською або англійською мовою. Матеріали надаються на паперовому носії (білому аркуші форматом А4 через 1,5 інтервалу в форматі текстового редактора MS WORD for Windows, формат файлу – *.doc, без ручних перенесень, шрифтом Times New Roman 14 пт, з інтервалом 1,5 та в електронному вигляді з ідентичним текстом статті у форматі текстового редактора MS WORD for Windows).
 2. Обсяг матеріалів оригінальних досліджень має становити 6–12 сторінок, оглядів – 12–20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці та список літератури. У паперового та електронного варіантів рукопису мають бути наступні береги: лівий – 3,5 см, правий – 1,5 см, верхній та нижній – по 2,5 см. У сторінок рукопису має бути наскрізна нумерація, у тому числі з таблицями, рисунками, переліком літературних посилань, рефератами.
 3. Таблиці, рисунки та підписи до них необхідно розміщувати у порядку їхнього згадування в тексті. Назви таблиць та рисунків мають бути лаконічними та інформативними, без скорочень та абревіатур. Заголовки окремих граф мають відповідати їхньому змісту. На всі рисунки й таблиці в тексті необхідно робити посилання. Усі рисунки та фотографії мають бути чіткими й контрастними і додаватися в електронному вигляді у форматі .tif або .jpg. У підписах до мікрофотографій, що ілюструють результати патоморфологічних досліджень, необхідно вказувати ступінь збільшення і метод фарбування.
 4. Позначки різних мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), медичні терміни – згідно з Міжнародною анатомічною та Міжнародною гістологічною номенклатурами, назви захворювань – за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду. Назви фірм-виробників лікарських препаратів та реактивів, використаних у дослідах, треба подавати в оригінальній транскрипції. Латинські назви роду та виду мікроорганізмів необхідно виділяти курсивом. Скорочення в тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускаєть-ся. Абревіатури розшифровуються після першого згадування і залишаються незмінними протягом усього тексту.
 5. Відповідальність за вірогідність та оригінальність наданих матеріалів (результатів досліджень, фактів, цитат, прізвищ, імен тощо) покладається на авторів. Надсилати до редакції роботи, що опубліковані в інших виданнях або направлені до друку в інші редакції, не допускається.
 6. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам. Текст статті має бути старанно вивіреним. Коректура авторам не висилається. Відхилені рукописи не повертаються.
 7. Матеріали статей рецензуються. Редакція залишає за собою право на редагування та скорочення одержаних матеріалів, публікацію їх у вигляді коротких повідомлень.
 8. Журнал реферується Українським Реферативним журналом. Опубліковані матеріали зберігаються в базі даних «Україніка наукова» та відкриті до ОN-лайнового доступу на WEB-сайті журналу: http://pharmtox-j.org.ua
 9. Авторський текстовий матеріал (2 примірники статті разом з супровідними документами) надається особисто або надсилається на поштову адресу редакції: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедика, 14, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ», редакція журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія». На останній сторінці одного з примірників мають бути власноручні підписи всіх авторів (цим підтверджується їхня згода на друкування статті та використання персональних даних).

Електронний варіант статті можна надавати на компакт-диску, на USB-накопичувачі (тільки за особистої подачі) або надсилати електронною поштою як прикріплені файли. Адреса електронної пошти: ift.regedit@gmail.com