Редакційна політика

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ

 «Фармакологія та лікарська токсикологія/Pharmacology and Drug Toxicology»

 Галузь та проблематика

Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія/Pharmacology and Drug Toxicology» - науково-практичне видання, присвячене висвітленню сучасних проблем фармакології,  лікарської токсикології, фармації та інших пов’язаних з ними галузей знань.

Пріоритетом видання є надання оригінальних експериментальних та актуальних аналітичних матеріалів, підтримка праць молодих науковців.

Метою журналу  є надання платформи фармакологам, токсикологам, фармацевтам (дослідникам, теоретикам, практикам) для обміну ідеями, знаннями та результатами досліджень в заявленій проблематиці. 

Для реалізації цієї мети редакційна колегія журналу визначила для себе основні завдання:

 • практичного характеру - поширення нових ідей та напрацювань у галузі фармакології, лікарської токсикології та фармації серед науковців та представників бізнесу;
 • дослідницького та методологічного плану - публікація оригінальних методик, результатів фундаментальних та прикладних досліджень, що спрямовані на розвиток фармакології, лікарської токсикології та фармації;
 • освітнього плану - обмін досвідом викладання фармакології, формування фахової та міжгалузевої компетентності.

 Основні розділи журналу

Експериментальні статті (фармакологія, клінічна фармакологія, фармація, лікарська токсикологія), огляди, короткі повідомлення, інформація для дослідників,  лекції, новини доказової медицини, події, сторінки історії

 Рецензування

Матеріали, що публікуються в журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія/Pharmacology and Drug Toxicology», є рецензованими. Рецензування здійснюється відповідно до «Положення про рецензування».

 Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує відкритий доступ до його змісту з метою підтримки глобального обміну знаннями.

Редакційна колегія має право розміщувати опубліковані статті на веб-сайті журналу, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вживає заходів для просування журналу до міжнародних баз даних SCOPUS, Web of Science та інших.

   

Архівування

Повнотекстові статті доступні та зберігаються  на веб-сайті журналу та в електронному архіві Національної бібліотеки України імені В.В. Вернадського.

 

Публікаційна етика видання

Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії та видавця

Редакційна колегія журналу несе відповідальність за оприлюднення авторських матеріалів, що накладає необхідність відповідності наступним основоположним принципам:

 • представлені дані повинні мати наукову та практичну значущість;
 • оцінка інтелектуального змісту рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів;
 • недопущення використання членами редакційної колегії неопублікованих даних з представлених до розгляду матеріалів для особистих цілей або передачі третім особам;
 • забезпечення конфіденційності;
 • недопущення плагіату;
 • спільно з видавцем недопущення залишення без відповіді претензій, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також прийняття усіх необхідних заходів для відновлення порушених прав у разі виявлення конфліктної ситуації.

 Етичні принципи в діяльності рецензента

Дії рецензента повинні носити неупереджений характер, що полягає у додержання таких принципів:

 • конфіденційність: отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатись як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам;
 • об'єктивність та аргументованість: рецензент зобов'язаний давати об'єктивну й аргументовану оцінку викладених результатів дослідження, а не автора (персональна критика автора є неприйнятною); рецензент має також повідомити редакцію та звернутись до редакції з проханням виключити його з процесу рецензування певних матеріалів, якщо він вважає свою кваліфікацію недостатньою для його оцінки або у випадку конфлікту інтересів;
 • неприйнятність використання рецензентом для особистих цілей неопублікованих даних з представлених на рецензію рукописів.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (колектив авторів) повинен усвідомлювати свою первісну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає додержання ним (ними) таких принципів:

 • надання достовірних результатів проведених досліджень, неприйнятність представлення завідомо помилкових або фальсифікованих результатів і тверджень;
 • гарантія оригінальності результатів досліджень;
 • зазначення першоджерел запозичених фрагментів або тверджень; неприйнятність надмірних запозичень і плагіату в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень;
 • визначення внеску усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, представлення посилань на роботи, які мали значення для дослідження;
 • неприйнятність подання до журналу матеріалів, які вже відправлені для публікації до іншого журналу, знаходиться на розгляді або вже опубліковані в інших журналах;
 • обов’язковість вказування як співавторів усіх осіб, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження, та неприпустимість вказування як співавторів осіб, які не брали участь у дослідженні;
 • обов’язковість якнайшвидшого повідомлення редакції у разі виявлення автором помилок або неточностей в матеріалах на етапі їхнього розгляду або після опублікування.

 Графік друку журналу

Журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія/Pharmacology and Drug Toxicology» видається 1 раз на 2 місяці.

 Індексування журналу

Сьогодні журнал представлений в наступних наукометричних базах і каталогах:
          Наукова періодика України - портал створений Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/node/1539);

Академія Google (англ. Google Scholar) - пошукова система за повними текстами наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Проект працює з листопада 2004 року. Індекс «Академії Google» включає дані з більшості рецензованих онлайн журналів найбільших наукових видавництв Європи та Америки (https://scholar.google.com/citations?user=2YEwUM4AAAAJ&hl=uk);

Ulrichsweb Global Serials Directory - база даних американського видавництва Bowker. Це стандартний бібліотечний каталог і глобальна база даних, що надає інформацію про популярні і академічні журнали, наукові журнали, газети та інші серійні публікації;

Журнал має власний префікс DOI (Prefix doi 10.33250), включений до реєстру Crossref і підключений до системи бібліографічних посилань Crossref

Міжнародний стандартний номер періодичного видання (журнал «Фаормакологія та лікарська токсикологія/ Pharmacology and Drug Toxicology»:

ISSN 2524-2563 (Online)

ISSN 2227-7943 (Print)