Положення про рецензування статей

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

 1. Загальні положення

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції журналу. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їхнього поліпшення.

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем фармакології, лікарської токсикології та фармації.

Окремо враховується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання в науковому журналі (див. Вимоги до оформлення статей).Головною метою процедури рецензування є усунення випадків неналежної практики наукових досліджень і забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалось дослідження. Число і тип рукописів, що посилаються на рецензію, кількість рецензентів, процедура рецензування та врахування зауважень рецензентів можуть варіювати. Процес рецензування рукопису є конфіденційним.

Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів.

 

 

 1. Процес рецензування
 2. Автор надає до редакції журналу статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання.

 Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер і фіксується дата надходження її до редакції журналу (дата пріоритету). Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори

 1. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю та тематиці журналу. Призначає рецензентів Головний редактор журналу.
 2. Усі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються за профілем дослідження одному, а за необхідності — двом рецензентам. За рішенням Головного редактора журналу (за певних обставин) призначення рецензентів може бути доручене члену редакційної колегії.

 В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.

 1. Рецензентами можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом, як правило, доктори наук, професори.
 2. Після отримання статті на розгляд (протягом 4 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму досліджень автора та відсутність будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент може відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.
 3. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість публікації статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати 1 календарний місяць.
 4. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише в тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).
 5. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності, джерела та частку збігу тексту («eTXTАнтіплагіат» ,«Advego Plagiatus»).
 6. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.
 7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
 8. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу.

 У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії.

Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.

На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

 1. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності — засіданням редакційної колегії в цілому.

Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

 1. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля журналу для її опублікування за порядком черги й актуальності (в окремих випадках за рішенням Головного редактора стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу).
 2. Остаточне рішення про склад друкованих статей фіксується протоколом засідання вченої ради Інституту, про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці обкладинки журналу.
 3. Затверджена до публікації стаття надається науковому редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, можуть вноситись науковим редактором без узгодження з автором. За необхідності або за бажанням автора, рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.
 4. Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несе автор.
 5. Права та обов’язки рецензента

Рецензенти надають письмову рецензію про можливість публікування статті. Якщо рецензент рекомендує статтю до публікації після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування — це  має бути відображено в його рецензії.

Рецензент повинен розглянути надіслану статтю в термін, погоджений з відповідальним секретарем, і відправити до редакції (електронною поштою) рецензію або мотивовану відмову від рецензування.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність і наукову значущість. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях і надаються рекомендації щодо усунення випадків їхнього порушення.

Рецензентів повідомляють про те, що надіслані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню.

Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів і рецензентів.

 

 1. Права та обов’язки автора

Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками рецензента.

У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження до редакційної колегії.

Статті, надіслані авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж за 2 тижні після отримання. Якщо стаття повертається в більш пізній термін, відповідно відтерміновується дата її надходження до друку.

Відповідальний секретар повідомляє автора про терміни друку статті протягом одного місяця з дня отримання позитивного висновку щодо опублікування статті.