Дослідження гострої та підгострої токсичності біомаси культури тканин Rauwolfia serpentina Benth. – джерела протиаритмічних і гіпотензивних алкалоїдів
pdf

Ключові слова

гостра та підгостра токсичність, Rauwolfia serpentina Benth. ex Kurz, культура тканин рослин

Анотація

Раувольфія зміїна (Rauwolfia serpentina Benth.) – тропічна чагарникова рослина, яка накопичує понад 50 різних алкалоїдів, що мають антиаритмічну та гiпотензивну дiю. Розробка в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України технології одержання біомаси культури тканин Rauwolfia serpentina нaдає можливість розглядати її як перспективну рослинну сировину для виробництва лікарських препаратів і біологічно активних добавок. Однак застосування їх у клініці можливе лише після всебічних випробувань, у першу чергу вивчення гострої та підгострої токсичності. Мета дослідження – вивчити рівень гострої та підгострої токсичності екстракту біомаси високопродуктивної клітинної лінії К-27М Rauwolfia serpentina. Дослідження виконували на білих нелінійних мишах масою 25–35 г. Гостру токсичність екстракту вивчали шляхом внутрішньошлункового введення розчину тваринам, об’єм якого не перевищував 0,5 мл. Результати розраховували за методом В. Б. Прозоровського через 14 діб після одноразового введення. Підгостру токсичність проводили на трьох групах мишей з використанням системи рандомних номерів. Тварини групи 1 і 2 отримували 15 мг/кг та 45 мг/кг екстракту внутрішньошлунково у вигляді водного розчину, тварини групи 3 (контроль) отримували дистильовану воду. При вивченні гострої токсичності після введення 501–1000 мг/кг екстракту біомаси культури тканин раувольфії зміїної мишам спостерігали підвищену активність, судоми, каталепсію та загибель протягом 1 год. Клінічна картина гострого отруєння супроводжувалася загальмованістю, грумінгом, підвищенням тонусу хвоста, посиленням дихання, епізодами агресії. У разі введенні доз ≤ 398 мг/кг загибелі тварин не відбувалося. У мишей, які отримували 250–398 мг/кг екстракту, реєстрували загальмованість, грумінг, тремор протягом 30 хв з подальшим збільшенням рухової активності. Через 2 год тварини поверталися до нормального фізіологічного стану. У разі застосування екстракту в дозах 250 мг/кг і менше не виявили відхилень від фізіологічної норми. Оскільки при вивченні підгострої токсичності екстракту спостерігали летальність та/або виражені симптоми інтоксикації (атонія кишківника, метеоризм, кровонаповнення паренхіматозних органів), то згодом дози було знижено в 2 рази: у групі 1 з 15 мг/кг до 7,5 мг/кг; а в групі 2 з 45 мг/кг до 22,5 мг/кг. Надалі летальність тварин не виявляли. У тварин спостерігали зниження середньої маси тіла, виражене здуття живота, млявість, зниження рухової активності. У крові піддослідних мишей не відзначено достовірних змін кількості лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів, однак виявлено значне збільшення відсотка нейтрофілів і еозинофілів у тварин групи 1 та збільшення відсотка базофілів у тварин групи 2. Встановлено, що величина LD50 екстракту раувольфії зміїної штаму К-27М становить (450 ± 35) мг/кг, що свідчить про його помірну токсичність (ІІІ клас). Результати гематологічного дослідження та біохімічних показників сироватки крові мишей можуть свідчити про запальні процеси в кишківнику та алергізуючу дію екстракту у вивчених дозах.

https://doi.org/10.33250/16.04.281
pdf