Антиоксидантні властивості густого екстракту якірців сланких за умов in vitro та in vivo
pdf

Ключові слова

густий екстракт якірців сланких (Tribullus Terrestris L.), антиоксидантна активність

Анотація

Мета дослідження – вивчити антиоксидантні властивості густого екстракту якірців сланких (ГЕЯС) за умов in vitro та in vivo на моделі токсичного тетрахлорметанового гепатиту в щурів.
Досліди проведені на 96 статевозрілих безпорідних білих щурах масою 180–200 г, поділених на 4 групи. ГЕЯС отриманий екстракцією 50 % етанолом у співвідношенні лікарська рослинна сировина: екстрагент (1:10) з наступним його випаровуванням і згущенням. Дослідження антиоксидантної дії ГЕЯС у концентраціях 5, 10, 15, 20 мкг/мл проводили в умовах in vitro в модельній системі ліпопротеїдів яєчного жовтка. Ступінь окиснювальної модифікації білків in vitro визначали за реакцією взаємодії окиснених амінокислотних залишків з 2,4-динітрофенілгідразином. Антиоксидантну активність ГЕЯС у дозі 150 мг/кг та препарату порівняння Карсилу (100 мг/кг) за умов in vivo досліджували на моделі гострого токсичного ураження печінки в щурів тетрахлорметаном. Баланс окиснювальних процесів та антирадикального захисту оцінювали за вмістом продуктів перекисного окиснення ліпідів, активністю супероксиддисмутази, каталази, глутатіонредуктази, вмістом відновленого глутатіону та α-токоферолу. У сироватці крові тварин визначали активність аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази. Функціональний стан печінки оцінювали за швидкістю секреції жовчі, концентрацією в ній жовчних кислот і холестерину.

За результатами проведеного дослідження були встановлені виразні антиоксидантні властивості фітозасобу ГЕЯС за умов in vitro та in vivo на моделі токсичного тетрахлорметанового гепатиту в щурів.

Показано, що фітозасіб ГЕЯС в діапазоні від 5,0 до 50,0 мкг/мл характеризується прямою, залежною від концентрації антиоксидантною дією щодо процесів перекисного окиснення ліпідів і білків в умовах in vitro.

На моделі токсичного тетрахлорметанового гепатиту в щурів ГЕЯС у дозі 150 мг/кг сприяє збереженню функціональної активності та природних резервів антиоксидантної системи, зменшує показники цитолізу, ферментемії та відновлює показники жовчоутворювальної та жовчовидільної функції печінки.

Зроблено висновок, що за ефективністю в умовах токсичного гепатиту фітозасіб ГЕЯС у дозі 150 мг/кг не поступається, а за стабілізуючим впливом на окремі показники функціонального стану печінки перевершує гепатопротекторні властивості Карсилу в дозі 100 мг/кг.

https://doi.org/10.33250/17.02.115
pdf