Визначення альфа ізоформ рецептора ГАМК у реалізації фармакологічної дії пропоксазепаму
pdf

Ключові слова

діазепам, пропоксазепам, рецептори ГАМК, ізоформи, фармакологічна дія

Анотація

Пропоксазепам (похідне 1,4-бензодіазепіну) є новаторським аналгетиком, що одночасно гальмує гострий і хронічний біль з компонентами протизапальної та протисудомної дії, яка залежить від стану рецептора гамма-аміномасляної кислоти, ГАМКА (ГАМК-Р). Відомості щодо участі відповідних ізоформ (субодиниць альфа) цього рецептора в прояві спектра фармакологічної дії пропоксазепаму сьогодні відсутні.
Мета дослідження – визначити методами фармакологічного аналізу на моделях емоційно-поведінкових реакцій у мишей участь деяких ізоформ ГАМК-Р (субодиниці α1βγ2, α2βγ2, α3βγ2 та α5βγ2) у реалізації фармакологічної дії пропоксазепаму. Провести порівняння з даними дослідів in vitro щодо взаємодії пропоксазепаму з відповідними субодиницями ГАМК-Р.
Дослідження проведено in vivo на білих безпородних мишах-самцях (20–25 г). Досліджувані сполуки вводили внутрішньоочеревинно в еквімолярних дозах: пропоксазепам – 10 мг/кг і діазепам – 6,82 мг/кг. Визначення поведінкових показників у тестах «відкрите поле», «стрижень, що обертається», «горизонтальна поперечина», «піднесений хрестоподібний лабіринт» та «гаряча пластина» проводили через 0,5, 1, 2 та 4 год після введення. Позитивним контролем був діазепам.
Діазепам у низці поведінкових тестів показав задовільні результати, які характеризують цей клас психотропних препаратів, що свідчить про належну якість тесту, який використовується при з’ясуванні ступеня достовірності вимірювання, тобто, має відповідну валідність. У всіх зазначених фармакологічних моделях пропоксазепам виявляв анксіолітичний, седативний, міорелаксантний та аналгетичний ефекти, що дало можливість їх ранжувати залежно від ефективності.
За інтенсивністю фармакологічні ефекти можуть бути розташовані в наступному порядку: аналгезія = седація > анксіолітична дія > порушення координації рухів > міорелаксація, що загалом відповідає залежності ефектів похідних 1,4-бенздіазепіну від концентрації (вплив на тонус м’язів і координацію рухів виникає при більш високих дозах, тоді як розвиток анксіолітичної дії спостерігається при менших дозах). Враховуючи відповідність між тестами та субодиницями ГАМК-Р, запропоновано наступну послідовність активності пропоксазепаму відповідно до інтенсивності ефекту: (α2/α3, головний мозок) = α1 > (α2/α5) > (α2/α3 спинний мозок).

Розглянуто можливі причини розбіжностей результатів емоційно-поведінкових реакцій у мишей (in vivo) та афінітету до різних субодиниць ГАМК- Р (in vitro).

https://doi.org/10.33250/17.03.177
pdf