Гепато- та нефропротекторна дія донора гідроген сульфіду, кверцетину та їхньої комбінації за гострого алкогольного ураження
pdf

Ключові слова

гостре алкогольне ураження, печінка, нирки, запалення, апоптоз, оксидативний стрес, гідроген сульфід, кверцетин, гепатопротектори, нефропротектори

Анотація

Мета дослідження – вивчити стан системи H2S, рівень маркерів запалення, оксидативного стресу й апоптозу в печінці та нирках щурів за гострого алкогольного ураження (ГАУ) й оцінити можливості корекції донором гідроген сульфіду, кверцетином та їхньою комбінацією.

Досліди проведені на 91 тварині – білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях, які були поділені на пять груп. Тваринам 2–5 груп моделювали ГАУ шляхом інтрагастрального введення 40 % етанолу в дозі 20 мл/кг протягом 7 днів. З метою корекції ГАУ тваринам 3 групи вводили кверцетин (100 мг/ кг, внутрішньоочеревинно, 1 раз/добу, 7 діб), 4 групи – донор гідроген сульфіду NaHS • H2O (3 мг/кг, внутрішньоочеревинно, 1 раз/добу, 7 діб), 5 групи – одночасно кверцетин та NaHS • H2O у вищенаведених дозах. Тварини 1 групи (контроль) отримували еквівалентну кількість розчинників. Для біохімічних досліджень готували пост'ядерні супернатанти гомогенатів печінки та нирок, в яких спектрофотометричними методами визначали вміст H2S, швидкість його утилізації, рівень малонового діальдегіду (МДА), активність супероксиддисмутази (СОД), а також рівень TNFα імуноферментним методом. Для визначення частки клітин печінки та нирок з фрагментованою ДНК (маркер апоптозу) використовували метод протокової цитофлуориметрії.

Виявилось, що ГАУ супроводжувалось порушенням обміну H2S у печінці та нирках: відмічалось вірогідне зниження вмісту H2S на 28,1 і 35,1 % (р < 0,05) та зростання загальної швидкості його утилізації на 49,9 і 61,7 % (р < 0,05) порівняно з контролем. У печінці та нирках щурів за ГАУ реєструвалась індукція запалення (збільшувався рівень TNFα в 2,29–2,72 разу відповідно порівняно з контролем, р < 0,05), оксидативного стресу (збільшувався уміст МДА в 2,0–3,1 разу, а також зменшувалась активність СОД – на 29,8 і 35,0 % відповідно, р < 0,05) та апоптозу (збільшувалась частка клітин у фазі SUBG0G1 на 32,0 і 37,9 %, р < 0,05), що тісно асоціювалось з формуванням дефіциту H2S (rs = - (0,54–0,75), p < 0,05).

Запропонована терапія ГАУ зменшувала порушення обміну H2S, виявляла протизапальну, антиоксидантну й антиапоптотичну дію, хоча її ефективність залежала від обраних засобів корекції. Найвиразнішу гепато- та нефропротекцію за ГАУ забезпечувала комбінація «Кверцетин + NaHS», їй поступалась монотерапія NaHS, а найменшу ефективність виявляв кверцетин.

За результатами проведених досліджень обґрунтовано нові підходи до фармакотерапії ГАУ печінки та нирок з використанням комбінації кверцетину та NaHS, що є перспективними для подальших досліджень.

https://doi.org/10.33250/17.04.328
pdf