Синтез і протипухлинна активність ариламідів 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[cd]азулен-2карбонової кислоти відносно клітин РС-3 раку простати
pdf (English)

Ключові слова

протипухлинна активність, 5-фторурацил, похідні 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42хлорфеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти, клітини РС-3 раку простати

Анотація

Фармакотерапія раку простати є важливою складовою в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Це дуже актуально, тому що рак простати є причиною 10 % смертей від усіх видів ракових захворювань у чоловіків.

Мета дослідження – синтезувати та вивчити протипухлинну активність ариламідів 1-(41-ізо пропіл феніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти порівняно з 5-фторурацилом відносно клітин РС-3 раку простати. Взаємодією еквімолярних кількостей 2-метокси-3,4,5,6-тетрагідро-7H-азепіну з хлоргідратом a-аміно-4-хлорацетофенону синтезовано 3-(4-хлорфеніл)-6,7,8,9-тетрагідро-5Н-імідазо[1,2-a]азепін. Алкілуванням останнього a-бром-4-ізопропілацетофеноном у середовищі етилацетату та подальшою обробкою одержаної проміжної четвертинної солі надлишком 5 % розчину NaOH синтезовано 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[cd]азулен. Кип’ятінням останнього з еквімолярними кількостями відповідних арилізоціанатів у сухому бензолі був синтезований ряд ариламідів 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти. Будову та чистоту всіх отриманих речовин підтверджено даними ЯМР 1Н спектроскопії. Ліпофільність (LogP) синтезованих сполук була розрахована за допомогою програми ACD LogP. Оцінено протипухлинну активність амідів (3-метилфеніл)- та (3-метоксифеніл)-1-(41-ізопро пілфеніл)4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[cd]азулен-2-карбонової кислоти в дослідах in vitro на лініях клітин раку простати РС-3. Показано, що досліджувані речовини в концентрації
10–5 моль/л перевищують препарат порівняння – 5-фторурацил за гальмуванням росту клітин раку простати РС-3 на 52,32 % та 3,93 % відповідно. Отримані дані обґрунтовують доцільність подальшого вивчення ариламідів 1-(41-ізопропілфеніл)-4-(42-хлорофеніл)-5,6,7,8-тетрагідро-2,4а-діазациклопента[cd] азулен-2-карбонової кислоти як нових потенційних протипухлинних засобів для лікування раку простати.

https://doi.org/10.33250/13.05.331
pdf (English)