Дослідження лікувальної дії галенового фітокомплексу з пагонів Багна звичайного за гематологічними та біохімічними показниками в щурів з гострим бронхітом
pdf

Ключові слова

гострий бронхіт, щури, галеновий фітокомплекс з пагонів Багна звичайного, гематологічні та біохімічні показники

Анотація

Мета дослідження – вивчити лікувальну дію галенового фітокомплексу з пагонів Багна звичайного (Ledum 50) за гематологічними та біохімічними показниками в щурів за умов моделювання гострого бронхіту (ГБ).
В експерименті на щурах досліджували лікувальну дію галенового фітокомплексу Ledum 50 за показниками лейкоцитарного складу крові та низкою показників про/антиоксидантного статусу в сироватці крові (уміст вторинних продуктів ПОЛ – ТБК-активних продуктів, ТБК-АП та активність
каталази) та гомогенаті тканини легень (уміст ТБК-АП і відновленого глутатіону (ВГ), активність каталази) щурів за умов ГБ. ГБ ініціювали ендотрахеальним уведенням 1 % розчину формаліну. Тварин розподілили на групи: інтактний контроль, тварини з моделлю ГБ, і тварини, які на тлі ГБ отримували галеновий фітокомплекс Ledum 50 у дозі 50 мг/кг або препарат порівняння – таблетки Проcпан у дозі 240 мг/кг протягом 7 днів.
Розвиток запалення та фармакотерапевтичну дію Ledum 50 оцінювали через 24 год після моделювання ГБ і через 7 днів лікування.
Результати дослідження свідчать, що галеновий фітокомплекс у дозі 50 мг/кг, який уводили щурам протягом 7 днів, сприяв відновленню вмісту моноцитів і лімфоцитів крові, інші показники лейкоцитарної формули при цьому суттєво не відрізнялися від інтактного контролю. На тлі фітокомплексу співвідношення про/антиоксидантних процесів у сироватці крові зберігалося на фізіологічному рівні. У тканинах легень спостерігали статистично значуще зниження вмісту ТБК-АП на тлі підвищення активності каталази, уміст ВГ підтримувався на рівні інтактних тварин.
Таким чином, отримані результати експериментального дослідження з визначення низки гематологічних і біохімічних показників свідчать про сприятливий перебіг ГБ за умов застосування галенового фітокомплексу з Багна звичайного та про перспективність створення нових лікарських засобів на його основі.

https://doi.org/10.33250/15.05.298
pdf