Застосування вінборону для корекції когнітивного дефіциту за експериментальної алкогольної кардіоміопатії
pdf

Ключові слова

алкогольна кардіоміопатія, вінборон, цитиколін, мілдронат, когнітивний дефіцит

Анотація

Збільшення вживання алкогольних напоїв в Україні та світі є причиною зростання алкогольних уражень серця, мозку, печінки тощо. Алкогольна кардіоміопатія (АКМП) супроводжується розвитком енцефалопатії та потребує застосування специфічних засобів корекції. Призначення для лікування коморбідних станів лікарських засобів з політропними фармакологічними властивостями є наразі дуже перспективним. Мета дослідження – вивчити вплив вінборону порівняно з мілдронатом і цитиколіном на когнітивно-мнестичні функції в щурів з експериментальною АКМП. Досліди проведені на 50 нелінійних щурах-самцях масою 190–210 г. Експериментальне токсичне алкогольне ураження серця моделювали внутрішньошлунковим введенням щурам 50 % етанолу (6 г/кг) протягом 9 тижнів. Тварини були поділені на 5 груп: 1 група – контроль; 2 група – тварини з АКМП без лікування; 3, 4 і 5 групи – щури з АКМП, які протягом 14 діб отримували лікування вінбороном (5 мг/кг/добу, в/м), мілдронатом (50 мг/кг/добу, в/м) і цитиколіном (250 мг/кг/добу в/м) відповідно. Усі препарати досліджувались у терапевтично ефективних дозах, запозичених з літератури. Вплив препаратів на поведінку щурів вивчали в тесті «Відкрите поле», мнестичні процеси – у тесті умовної реакції пасивного уникнення (УРПУ). Для вивчення функцій робочої пам’яті використовували метод розпізнання нових об’єктів. У ході проведеного дослідження виявлено, що курсова терапія (14 діб) щурів з АКМП усіма запропонованими препаратами сприяла зменшенню в них неврологічного та когнітивного дефіциту. Це проявилося покращанням показників поведінки тварин у тесті «Відкрите поле», збільшенням відсотка навчених тварин у тесті УРПУ порівняно з тваринами без лікування (р ≤ 0,05). За спроможністю покращувати динаміку когнітивно-мнестичних функцій щурів з АКМП вінборон у дозі 5 мг/кг практично співставлявся з цитиколіном (250 мг/кг) і дещо переважав мілдронат. Отримані дані дозволяють рекомендувати застосування вінборону як засобу з плейотропною дією для корекції когнітивних порушень за умов серцево-судинної патології, зокрема, АКМП.

https://doi.org/10.33250/16.03.176
pdf