Аналіз ліпофільного екстракту плодів коріандру (Coriandrum sativum L.) методом газової хроматографії з мас-детекцією
pdf

Ключові слова

плоди коріандру, ліпофільний екстракт, газова хроматографія з мас- детекцією, речовини-маркери

Анотація

Перспективним напрямом удосконалення процедури стандартизації багатокомпонентних фітозасобів є використання так званих маркерних сполук, або маркерів – речовин, присутність яких характерна лише для окремої лікарської сировини. Впровадження методик якісного та кількісного аналізу, які засновані на використанні маркерів, має не лише велике практичне значення, але й суттєву наукову доцільність.
Одними з найпоширеніших складових, що застосовуються для виготовлення комплексних фітопрепаратів, є плоди коріандру, що успішно використовуються в медичній практиці як у вигляді монопрепаратів, так і у вигляді складових частин багатокомпонентних лікарських засобів рослинного походження.
Фармакологічна активність плодів коріандру зумовлена наявністю в їхньому складі комплексу біологічно активних речовин, зокрема терпеноїдів, з вмістом яких пов’язані такі фармакологічні властивості рослини, як бактерицидна, протизапальна тощо. Тому вважали за доцільне провести пошук маркерів для стандартизації рослини в сумішах саме серед даної групи біологічно активних речовин.

Мета дослідження – провести аналіз ліпофільного екстракту плодів коріандру зі застосуванням методу газової хроматографії з мас-детекцією для пошуку речовин-маркерів для стандартизації рослини в сумішах.
Об’єктом дослідження були плоди коріандру в пачках з внутрішнім пакетом по 100 г (виробник ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир, Україна, серія 010414). Ліпофільний екстракт досліджуваної сировини отримували шляхом перегонки сировини з водяною парою. Дослідження летких компонентів здійснювали за допомогою методу газової хроматографії з масдетекцією. Хроматографічне вивчення досліджуваних екстрактів проводили на газовому хроматографі Agilent 6890, обладнаному масспектрометричним детектором (модель 5973). Ідентифікацію досліджуваних компонентів виконували за масспектрами та часом утримування компонентів.
У результаті проведеного аналізу в досліджуваному екстракті було ідентифіковано 22 летких компоненти. Мажоритарним компонентом ліпофільного екстракту є терпеноїд ліналоол, вміст якого серед летких сполук складає 85,812 % ± 9,611 %. Значно меншим вмістом характеризуються наступні леткі компоненти: камфора (5,021% ± 0,422 %), гераніол (5,155 % ± 0,624 %) і гераніл ацетат (1,356 % ± 0,142 %). Вміст інших індивідуальних летких компонентів був менший ніж 1 % від маси всіх летких компонентів досліджуваного екстракту.
Виходячи з отриманих даних, пошук маркерів для стандартизації плодів коріандру в рослинних сумішах доцільно проводити серед наступних мажоритарних компонентів ліпофільного екстракту рослини, таких як ліналоол, камфора, гераніол, та гераніл ацетат.

https://doi.org/10.33250/17.03.219
pdf