Ефект етил 2-(хіназолін-4-іламіно)-4,5,6,7тетрагідробензо[ b ]тіофен-3-карбоксилат гідрохлориду на ДНК, РНК, білки хроматину й показники стану антиоксидантної системи в карциномі Герена та незмінених тканинах матки щурів
pdf

Ключові слова

похідне хіназоліну, карцинома Герена, ДНК, РНК, фрагментація, антиоксидантна система

Анотація

Стандартні підходи до вивчення специфічної фармакологічної дії та токсичності протипухлинних засобів не дають змоги провести детальну комплексну оцінку метаболічних змін поза пухлиною, хоча давно стало очевидним, що неспецифічна дія хіміотерапії може на тлі пригнічення росту пухлин викликати незворотні зміни в організмі, які надалі суттєво погіршать його шанси на видужання. Ці обставини зумовлюють актуальність включення в доклінічні дослідження нових протипухлинних засобів вивчення їхніх ефектів як на пухлини, так і на прилеглі не уражені тканини, для подальшої оптимізації хіміотерапії. Мета дослідження – порівняти вплив етил 2-(хіназолін-4-іламіно)-4,5,6,7-тетрагідробензо[b] тіофен-3-карбоксилат гідрохлориду (ЕХТК) на ДНК, РНК, білки хроматину, процеси фрагментації ДНК, вміст ТБК-реактантів і SН-груп у карциномі Герена та незмінених тканинах матки. Дослідження впливу ЕХТК проводили на білих щурах – самицях лінії Вістар. Тварини були розподілені за методом рандомізації на 3 групи по 6 тварин у кожній: 1 – інтактні щури; 2 – позитивний контроль (карцинома Герена); 3 – карцинома Герена + ЕХТК (24,37 мг/кг). Вивчення впливу ЕХТК на ДНК, РНК, білки хроматину, процеси фрагментації ДНК, вміст ТБКреактантів та небілкових і пов’язаних з білками SH-груп у карциномі Герена та незмінених тканинах матки показало, що дана сполука вірогідно змінювала більшість досліджуваних показників як порівняно з інтактними тваринами, так і з карциномою Герена без лікування. Ефект ЕХТК на фрагментацію ДНК не відзначався вузькою тканинною специфічністю. Специфічність впливу ЕХТК на клітини пухлин була найвираженішою у випадку змін вмісту ДНК, РНК, білків хроматину, а також ТБК-реактантів, небілкових і пов’язаних з білками SH-груп. 

https://doi.org/10.33250/13.06.383
pdf