Спектрофотометричне дослідження поліфенольних сполук у траві Achillea collina J. Becker et Reichenb.
pdf

Ключові слова

деревій пагорбовий (Achillea collina J. Becker et Reichenb.), спектрофотометрія, поліфенольні сполуки, антиоксиданти

Анотація

Мета дослідження – вивчити вміст біологічно активних поліфенольних сполук у траві Achillea collina J. Becker et Reichenb. і встановити можливість розроблення на її основі нових лікарських засобів.

Перспективним представником роду Achillea L. флори України є деревій пагорбовий – Achillea collina J. Becker et Reichenb., який має достатню сировинну базу на теренах України. За вегетаційний період з червня по жовтень трава Achillea collina J. Becker et Reichenb накопичує різноманітні за хімічним складом біологічно активні речовини (БАР), особливу увагу серед яких привертають поліфенольні сполуки. Поліфенольні сполуки проявляють властивості скаведжерів активних форм кисню і NO, гальмують ліпопероксидацію фосфоліпідів мембран клітин органів-мішеней, підвищують експресію глутатіонпероксидази, гальмують обумовлений вільними радикалами синтез прозапальних факторів та апоптоз.

Ідентифікацію компонентів поліфенольних сполук проводили хроматографуванням етилацетатних витягів з листя, суцвіть і трави досліджуваного виду методом тонкошарової хроматографії на пластинах з силікагелем. Для визначення кількісного вмісту суми поліфенольних сполук застосовували метод УФ-спектроскопії, вимірюючи оптичну густину на спектрофотометрі «Specord-200 UV/Vis Lambda 365 (Analytic Jena)» за довжини хвилі l = 390–490 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм. Як стандартний зразок використовували лютеолін.

За результатами проведеного дослідження в екстрактах деревію пагорбового виявлені речовини, що належать до поліфенольних спoлук. Найбільший вміст поліфенольних сполук спостерігається в екстрактах, які містять траву деревія пагорбового (2,66 мг % ± 0,24 мг %), найменший вміст – в екстрактах з листя (0,035 мг % ± 0,020 мг %) досліджуваного об’єкта. Результати аналізу дають підстави зробити висновок, що раціонально використовувати екстракцію БАР саме з трави деревію пагорбового.

Таким чином, виходячи з вмісту біологічно активних поліфенольних сполук, траву Achillea collina J. Becker et Reichenb. можна вважати перспективною рослинною сировиною й використовувати її для розроблення складу нових фітопрепаратів.

https://doi.org/10.33250/17.01.066
pdf